Transparentnost Općine Jelenje

Transparentnost je pojam koji u radu javne uprave označava maksimalnu moguću dostupnost informacija javnosti i otvorenost uprave u komunikaciji s javnošću.

Općina Jelenje pokušava biti maksimalno transparentna hrvatska općina, poštivajući sve zakonske odredbe u kontekstu objave informacija, ali i prakticiranje preporuka koje javnim upravama u cilju uvećanja transparentnosti rada, daju različita tijela i organizacije.

U ovoj je rubrici moguće na jednom mjestu pronaći sve što je Općina Jelenje činila i čini u vidu razvoja transparentnosti rada uprave. Treba naglasiti kako se od 2017. godine iz temelja izgradio sustav transparentnosti. Prije toga, nažalost, načelo transparentnosti koja prati zakonske okvire nije postojala.

Glavne zanačajke

 • Službeni internetski portal jelenje.hr (prvotno izgrađen 2017. godine, a detaljno obnovljen i dopunjen prema novim zakonskim odredbama 2022. godine).
  U Općini Jelenje ponosni smo i na izgled novog internetskog portala na adresi jelenje.hr. Kako bismo povećali transparentnost naše jedinice lokalne samouprave, odlučili smo se na novi
  tehnički iskorak na najvišoj razini. Na spomenutoj adresi mogu se lako pronaći sve vijesti iz Općinske uprave, foto i video-materijali, ali i službeni dokumenti poput Proračuna, zapisnika sa
  sjednica općinskog Vijeća i ostalih bitnih dokumenata za poslovanje Općine. Sve usluge za mještane dostupni su na internetskom portalu, a može se pristupiti putem osobnih računala, ali i tableta te pametnih telefona. Izvještaji s događanja iz naše Općine, kao i isječci iz lokalnih medija također pomažu u boljem informiranja mještana. Statistički gledano, portal jelenje.hr na dnevnoj bazi posjećuje oko 1.300 ljudi s konstantnom tendencijom rasta, što na mjesečnoj razini generira gotovo 40 tisuća ulazaka na stranicu. Na ovaj smo način željeli biti još bliže našim mještanima, a portal je mjesto okupljanja i informiranja o životu naše Općine.
 • Online aplikacija: Transparentnost proračuna (uvedeno od 2022. godine)
  S namjerom daljnjeg razvoja digitalizacije i transparentnosti predstavljamo aplikaciju transparentnost proračuna. Ovim on-line alatom Općina pruža mještanima mogućnost da na jednostavan način mogu pristupiti informacijama o svim isplatama iz gradskog proračuna.
 • Online aplikacija: Prijavi problem u komunalnoj infrastrukturi (uvedeno od 2020. godine)
  Mještani mogu prijaviti komunalni problem putem web servisa za upravljanje komunalnim prijavama na internetskoj adresi: prijavi.jelenje.hr. U gotovo tri klika mještani mogu prijaviti problem stručnim službama vezan uz rasvjetu, ceste, otpad.
 • Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (uvedeno od 2017. godine)
  Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva i nevladinim neprofitnim organizacijama savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na javnu politiku u ime skupina i interesa koje zastupaju. Savjetovanja sa zainteresiranom javnosti odnosno e-konzultacije provode se po nacrtima općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe mještana. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, možete uputiti putem online-obrasca.
 • Javnosti dostupni audio-vizualni zapisi sa sjednica Općinskog vijeća (uvedeno od 2017. godine)
  Sukladno načelu javnosti i transparentnosti, sve sjednice Općinskog vijeća u Općini Jelenje snimaju se i postaju trajni dio audio-vizualne arhive našeg kraja. Odmah nakon završetka određene sjednice, ista je dostupna na internetskoj stranici Općine Jelenje te je mogu poslušati, svi naši mještani. To je veliki iskorak na putu da naša Općina bude jedna
  od najtransparentnijih u Hrvatskoj.
 • Poziv za mogućnost sudjelovanja sjednica Općinskog vijeća (uvedeno od 2021. godine)
  Na internetskoj stranici jelenje.hr, pet dana prije početka sjednice Općinskog vijeća, kao zasebna i istaknuta vijest, obaviještava se mještane i zainteresiranu javnost o održavanju radne sjednice s informacijama za kontakt i mogućnost sudjelovanja.
 • Općina Jelenje izdaje vlastite Službene novine (uvedeno od 2017. godine)
  Zbog visokih troškova objavljivanja akata i drugih zakonom predviđenih objava u Službenim novinama PGŽ, Općinsko vijeće je 2017. godine donijelo Odluku o izdavanju vlastitih
  Službenih novina. Službene novine Općine Jelenje izdaju se u svrhu objavljivanja odluka i drugih općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu, u skladu sa Statutom Općine Jelenje, donosi Općinsko vijeće Općine Jelenje. U Službenim novinama objavljuju se svi opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenim novinama. To su odluke i drugi akti Vijeća ili Načelnika za koje Vijeće ili Načelnik odrede da će se objaviti te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema pozitivnim zakonskim propisima ili aktima koje je
  donijelo Vijeće. Službene novine Općine Jelenje u novoj su formi dostupne od 27. lipnja 2017. godine i moguće ih je pogledati na internetskoj stranici Općine Jelenje. Prijašnje odluke iz djelokruga lokalne samouprave objavljivane su u Službenim novinama Primorsko-goranske Županije na internetskoj adresi www.sn.pgz.hr.
 • Ocjena 5: Transparentnost proračunskih dokumenata (od 2018. godine do 2022. godine)
  Općina Jelenje u proteklom je periodu višekratno nagrađena i za transparentnost proračunskih dokumenata od strane Instituta za javne financije. U ovim je istraživanjima na razini svih gradova i općina analizirana objava temeljnih proračunskih dokumenata: Godišnje izvršenje proračuna za prethodnu godinu, Polugogišnje izvršenje prorčuna za tekuću godinu, Prijedlog proračuna za nadolazeću godinu, Izglasani proračun te Proračun za građane (Proračun u malom).

Objava informacija – sastavni dio transparentnosti

Zakonske obveze koje poštuje Općina Jelenje

Objava informacija propisana je Zakonom o pravu na pristup informacijama, člankom 10 koji navodi da su tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati:

 1. zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada
  Općina Jelenje ove zakone i propise objavljuje na stranicama Jedinstvenog upravnog odjela sklopu djelokruga rada odjela
 2. opće akte i odluke koje donose, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje;
  Općina Jelenje objavljuje sve odluke koje donosi Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo i svaka od tih odluka također sadrži Obrazloženje njena donošenja. Sjednice Gradskog vijeća održavaju se u pravilu jednom u tri mjeseca, otvorene su za javnost i medije, a na općinskom portalu objavljene su i javnosti dostupne odluke koje je Gradsko vijeće donijelo, kao i profesionalan audio zapis kompletne sjednice.
 3. nacrte zakona i drugih propisa te općih akata za koje se provodi postupak savjetovanja s javnošću, u skladu s člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama;
  Općina Jelenje objavljuju nacrte svih akata o kojima se provode Savjetovanja s javnošću u istoimenoj rubrici.
 4. godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti;
  Općina Jelenje objavljuje strategije i planove rada poput u rubrici Strategije razvoja. Načelnik kao tijelo izvršne vlasti podnosi šestomjesečna i mandatna izvješća koja se također javno objavljuju na općinskom portalu. Proračun i pripadajuće financijska izvješća također se objavljuju.
 5. registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe;
  Općina Jelenje ima rubriku Otvoreni podaci na kojoj objavljuje različite baze podataka iz svoje nadležnosti, ali i nadležnosti povezanih tvrtki i društava.
 6. informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža, na vidljivu mjestu, uz poveznicu na one koje pruža elektroničkim putem;
  Općina Jelenje je radi preglednosti javnih usluga koje nudi razvio je rubriku e-Usluge u kojoj su dostupne, opisane i linkom povezane sve javne usluge.
 7. podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi tijela javne vlasti te podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta;
  Općina Jelenje višekratno je nagrađena od strane Instituta za javne financije za transparentnu objavu proračunskih dokumenata. Na stranicama Proračuna koje su dostupne već sa naslovnice općinskog portala dostupni su svi proračunski dokumenti. Svaka pojedinačna stranica Proračuna Općine Jelenje sadrži pet temeljnih dokumenata čiju objavu prati istraživanje Instituta za javne financije – Godišnje izvršen je proračuna za prethodnu godinu, Polugodišnje izvršenje proračuna za tekuću godinu, Prijedlog proračuna za nadolazeću godinu, Izglasani proračun te Proračun za građane (Proračun u malom) – kao primjerice na stranicama proračuna za 2022 godinu.
 8. informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa;
  Općina Jelenje za svaku proračunsku godinu objavljuje informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima i one su dostupne na u rubrici Bespovratna sredstva i donacije.
 9. informacije o postupcima javne nabave, dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije za koje postoji obveza objavljivanja sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava;
  Općina Jelenje na posebnim stranicama Javne nabave objavljuje sve propisane informacije. Postupci javne nabave objavljuju se temeljem zakona u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a Općina Jelenje dodatno ih objavljuje i na općinskom portalu.
 10. obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka;
  Općina Jelenje javno objavljuje i sve natječaje u nadležnosti Općine kao i ishode svih natječajnih postupaka.
 11. informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt;
  Na portalu Općine Jelenje dostupni su kontakti prema svim odjelima. Također u rubrici Jedinstveni upravni odjel razrađeno je ustrojstvo jelenjske javne uprave.
 12. zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika;
  Kako je već i rečeno, Općina Jelenje objavljuje sve odluke i zaključke Općinskog vijeća, a objavljuje i informacije o radu radnih tijela poput odbora Gradskog vijeća.
 13. obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija na vidljivu mjestu, s podacima za kontakt službenika za informiranje, potrebnim obrascima ili poveznicama na obrasce te visinom naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona;
  Cjelovite informacije o ostvarivanju prava na pristup informacijama u Općine Jelenje objavljene su na posebnoj stranici dostupnoj s naslovnice općinskog portala
 14. odgovore na najčešće postavljena pitanja, o načinu podnošenja upita građana i medija, kao i ostale informacije (vijesti, priopćenja za javnost, podaci o aktivnostima), u svrhu informiranja javnosti o svom radu i ostvarivanju njihovih prava i izvršavanju obveza.
  Vijesti o radu uprave dostupne su s naslovnice portala i tjedno se osvježavaju. Odgovori na najčešće postavljana pitanja dostupni su u rubrici e-FAQ. Priopćenja za javnost i način kontakta s medijima dostupan je u posebnoj Press rubrici na općinskom portalu

Preporuke i smjernice Povjerenika za informiranje u kontekstu objave informacija koje primjenjuje Općina Jelenje

Povjerenik za informiranje, neovisno tijelo koje nadzire provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama (ZOPPI), redovno objavljuje smjernice, preporuke i tumačenja određenih zakonskih obaveza, te ujedno vrši nadzor nad tijelima javne vlasti u smislu provedbe ZOPPI.

U kontekstu tih preporuka i smjernica Općina Jelenje, osim svih gore navedenih osnovnih zakonskih odredbi, između ostalog dodatno učinio i sljedeće:

 • osigurao laku pristupačnost informacijama uvođenjem tražilice na općinskom portalu
 • jasno pozicionirao mapu internetske stranice
 • prilagodio stranicu za korištenje za osobe s posebnim potrebama
 • izradio svoje web stranice u responsivnom web dizajnu, odnosno s automatskom prilagodbom stranica rezoluciji zaslona uređaja na kojem se pregledava (npr. na pametnim telefonima)
 • baze podataka koje su predviđene za ponovnu uporabu poput numeričkih podataka, popisa, lista, imenika i slično, Općina Jelenje je objavila i objavljuje u strojno čitljivim i otvorenim formatima npr. XLS, ASCII, XML, CSV, JSON, RDF i dr.
 • redovno objavljuje cjelovite dnevne redove zasjedanja, odnosno sjednica službenih tijela kao obavijesti o mjestu i vremenu održavanja sjednica (Općinskog vijeća)
 • izradio posebnu stranicu na kojoj su dostupne informacije o načinu rada na sjednicama objavljen statut, poslovnik, pravilnik tj. drugi odgovarajući dokumenati
 • pripremio obavijest o načinu omogućavanja neposrednog uvida u rad Gradskog vijeća, utvrđivanjem i objavom procedure prijave, broja osoba koje mogu prisustvovati na sjednicama, vodeći računa o prostornim mogućnostima i izuzetku iz članka 12. stavka 2. Zakona od navedene obveze
 • proračunske dokumente, osim u PDF-u, objavljuje i otvorenim, strojno čitljivim formatima
Skip to content