e-FAQ

Roditeljima prvog i drugog novorođenog djeteta osigurava se jednokratna novčana pomoć u iznosu od 2000 kuna, dok se roditeljima trećeg i svakog idućeg novorođenog djeteta osigurava jednokratna novčana pomoć u iznosu od 3000 kuna. Uz uvjet da je barem jedan roditelj prijavljen s prebivalištem na području Općine, te da je zahtjev podnesen u roku od 90 dana od dana rođenja djeteta.

Jednokratna novčana pomoć odobrava se temeljem zahtjeva korisnika, a može se odobriti korisniku koji zbog trenutnih okolnosti (npr. bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, gubitka posla i slično) nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Jednokratna novčana pomoć odobrava se u pravilu u novcu, a izuzetno, kada postoji vjerojatnost da se novčanim oblikom pomoći ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna novčana pomoć može biti zamijenjena ekvivalentnom vrijednošću u stvarima ili uslugama. Istom korisniku jednokratna novčana pomoć može biti dodijeljena najviše tri puta godišnje i to u najvišem pojedinačnom iznosu od 1.000,00 kn. Iznimno od prethodnog stavka, a kada se radi o malodobnom djetetu s teškim zdravstvenim oboljenjem zbog kojeg je u potrebi kontinuiranog osiguranja visokih novčanih sredstava za liječenje, ili mu je jednokratno potrebna veća materijalna pomoć za realizaciju nekog zdravstvenog zahvata povodom bolesti, može se odobriti jednokratna financijska pomoć i više puta godišnje, ali do najvišeg iznosa od 7.000,00 kn na razini tekuće godine.

Visina komunalne naknade određuje se ovisno o zoni u kojoj se nekretnina nalazi i vrsti nekretnine.
Mjesečni iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine predmetne nekretnine, vrijednosti obračunske jedinice – boda (B), koeficijenta zone (Kz) i koeficijenta namjene (Kn) prema formuli:
B x Kz x Kn = m² – komunalna naknada
Vrijednost boda jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po m² korisne površine stambenog prostora u Općini Jelenje. Vrijednost boda (B) određuje Odlukom Općinsko vijeće do kraja studenog za sljedeću kalendarsku godinu. Ako Općinsko vijeće ne odredi vrijednost boda do kraja tekuće godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se umnoškom jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa i obujma građevine.
Jedinična cijena komunalnog doprinosa obračunava se umnoškom koeficijenata za određivanje jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po zonama, ovisno o namjeni građevine i koeficijenta za određivanje jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po obujmu građevine, ovisno o namjeni građevine i jedinične cijene komunalnog doprinosa za područje Općine Jelenje.
Jedinična cijena komunalnog doprinosa za područje Općine Jelenje iznosi 72,00 kn/m³.

Sukladno Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Jelenje kvadratura iznosi 400 m²

Kvar na javnoj rasvjeti može se prijaviti u Općinu Jelenje 051/208-080 ili možete sami popuniti prijavu na web stranici Općine Jelenje u za to predviđenoj aplikaciji na naslovnoj stranici.

Nova grobna mjesta dodjeljuju se prema raspoloživim mjestima prema Planu rasporeda grobova, niša i pretinaca za urne prema rastućem broju kojeg donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje. Odjel dodjeljuje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu o čemu se donosi Rješenje.
Grobno mjesto ne može se dobiti na korištenje prije no što postoji potreba ukopa zbog trenutno ograničenog kapaciteta na mjesnom groblju Jelenje.

– Niše za urne C – iznos 50,00 kn
– Niše A – jednostruka – iznos 50,00 kn
– Niše B – dvostruka – iznos 75,00 kn
– Jednostruke jame – iznos 75,00 kn
– Dvostruke jame – iznos 150,00 kn

Skip to content