Plan nabave roba, radova i usluga Općine Jelenje za 2020. godinu

Ovom se Odlukom sukladno Proračunu Općine Jelenje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, utvrđuje Plan nabave roba, radova i usluga Općine Jelenje za 2020. godinu. Više pogledajte u privitku.

Plan nabave obuhvaća nabavu roba, radova i usluga koja će se u 2020. godini provoditi prema Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o  provedbi postupka jednostavne nabave.
 
Plan nabave se tijekom proračunske godine može mijenjati i dopunjavati, a sve izmijene i dopune biti će vidljivo naznačene u odnosu na osnovni Plan nabave, za 2020. godinu.

Skip to content