Navigacija

Glavni meni

23
Pet, Tra
1 Novih vijesti

Odbori i povjerenstva

Tipografija

Radna tijela Vijeća osnovana Statutom Općine Jelenje su: komisije, odbori i povjerenstva.

Vijeće može uz stalna radna tijela osnivati i povremena radna tijela. Radno tijelo ima predsjednika i određeni broj članova koji se biraju u pravilu iz reda članova Vijeća i reda članova stručnih i javnih djelatnika. Izbor predsjednika i članova radnih tijela obavlja Vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, ili 5 članova Vijeća. Izbor predsjednika i članova radnih tijela u pravilu odgovara stranačkoj strukturi Vijeća. Mandat predsjednika i članova radnih tijela traje do isteka mandata saziva Vijeća, ukoliko Vijeće ne odluči drugačije. Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu i usklađuje rad radnog tijela s radom Vijeća i drugih radnih tijela,predlaže dnevni red i predsjeda sjednici radnog tijela. U svezi s pitanjima iz djelokruga radnog tijela predsjednik surađuje s predsjednikom Vijeća,predsjednicima drugih radnih tijela te s Općinskom upravom. U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Vijeće, a odnosi se na djelokrug rada radnih tijela. Radno tijelo obvezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, Općinskog načelnika i Vijeće. Radna tijela zauzimaju stajališta o pitanjima iz svog djelokruga, ako je na sjednici nazočna većina članova radnog tijela. Zaključak odnosno preporuku radna tijela donose većinom glasova nazočnih članova. Radna tijela mogu uključiti znanstvene i druge stručne osobe radi razmatanja pojedinog pitanja iz svog djelokruga, na osnovi suglasnosti predsjednika Vijeća. Radna tijela o svojim prijedlozima, mišljenjima, primjedbama pismenim putem izvješćuju Vijeće.

Mandatna komisija u sastavu:
1. Franko Šuler, predsjednik
2. Ana Marija Vujić, član
3. Ivica Pilčić, član

Odbor za izbor i imenovanje u sastavu:
1. Ivan Radetić, za predsjednika
2. Ivoslav Ban, za člana
3. Robert Maršanić, za člana

Odbor za kulturu, odgoj i cjeloživotno obrazovanje:
1. Đudita Franko
2. Martina Mičetić Davidić
3. Zlata Zaharija Ćućić

Odbor za sport:
1. Adolf Juretić
2. Marko Linić
3. Mladen Silić

Odbor za strateški razvoj, gospodarstvo, poduzetništvo, zaštitu potrošača i EU Fondove
- nema izabrane članove

Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, brigu o djeci:
1. Jasmin Kalanj Linić
2. Gabrijela Marčelja
3. Sonja Šepić

Odbor za brigu o hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja:
1. Borislav Klić
2. Milivoj Kukuljan
3. Nikica Maravić

Odbor za proračun i financije:
1. Miljenko Fičor
2. Marinko Linić
3. Ervin Radetić

Odbor za prostorno i urbanističko planiranje, uređenja naselja i stanovanja, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša:
1. Danko Baćac
2. Ivan Radetić
3. Robert Maršanić

Odbor za statutarno-pravna pitanja
1. Dina Buneta
2. Eduard Kunštek
3. Josip Stipić


Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.