Navigacija

Glavni meni

26
Uto, Svi
1 Novih vijesti

Folder Zaključci i akti

Toggle Naziv Datum
default Izvješće o ostvarivanju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2015. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u obrazovanju, kulturi i religiji za 2015. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje za 2015. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2015. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2015. godinu
default Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2015. godinu
default Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 7026-3
default Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2015. godinu
default Izmjene i dopune Statuta Općine Jelenje
default Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća
default Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija darovitim učenicima srednjih škola i studenata
default Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje
default Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelenje za 2016. godinu
default Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje
default Izmjene i dopune Plana prijma u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje za 2015. godinu
default Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2015. godinu
default Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu
default Odluka o visini novčane nagrade dobitnicima javnih priznanja
default Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Jelenje
default I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2015. godini
default I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općine Jelenje za 2015. godinu
default I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje u 2015. godini
default I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2015. godinu
default I. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Jelenje tijekom 2015. godine
default Odluka o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata
default Odluka o stipendiranju socijalno ugroženih učenika srednjih škola i studenata
default I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2015. godinu
default Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
default I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
default Izmjene i dopune Odluke o plaćama i drugim pravima načelnika i zamjenice načelnika
default Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Jelenje
default Odluka o vrijednosti jedinice – boda (B)
default Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Jelenje za 2016. godinu
default Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje za 2016. godinu
default Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu
default II. Izmjene i dopune Programa za 2015. godinu
default Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2016. godinu
default Proračun Općine Jelenje za 2016. godinu i Projekcija Proračuna za 2017. i 2018. godinu
default Program za 2016. godinu
default Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Jelenje
default Rješenje Urbroj: 2170/04-04-15-4
default Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju socijalno ugroženih učenika srednjih škola i studenata
default Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Jelenje
default Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelenje za 2015. godinu
default Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelenje za 2015. godinu
default Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
default Odluka o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje pogrebnih poslova na području Općine Jelenje
default Odluka o ukidanju statusa javnog dobra k.č. 3767-1 Podhum
default Odluka o ukidanju statusa javnog dobra k.č. 4232 k.o. Dražice
default Odluka o ukidanju statusa javnog dobra k.č. 7032 k.k. Jelenje
default Odluka o usvajanju registra nerazvrstanih cesta
default Prijedlog za imenovanja sucem porotnikom gđe. Mire Sveško iz Dražica, Ogradica 2.
default Ispravak Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2014. godinu
default Ispravak Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2014. godinu
default Ispravak Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2014. godinu
default Ispravak Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u obrazovanju, kulturi i religiji za 2014. godinu
default Ispravak Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje za 2014. godinu
default Ispravak Odluke o raspodjeli rezultata za 2014. godinu
default Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jelenje za 2014. godinu
default Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 2015.
default Program utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2015. godinu
default Odluka o pristupu Općine Jelenje projekt e-Županija
default Odluka o raspodjeli rezultata za 2014. godinu
default Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Općine Jelenje
default Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje za 2014. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Jelenje za 2014. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2014. godini
default Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji za 2014. godinu
default Izvješće o ostvarenju programa za zdravstvo i socijalnu skrb u 2014. god.
default Zaključak o projektu aglomeracije Rijeka
default Odluka o uvjetima, načinu upravljanja i održavanja mjesnog groblja Jelenje
default Odluka o davanju koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području općine Jelenje
default Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Jelenje
default Odluka o pristupanju Općine Jelenje Udruzi Lokalna akcijska grupa Terra Liburna
default Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Jelenje najboljoj studentici s područja Općine Jelenje u 2014. godini
default Odluka o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika i zamjenice načelnika
default Odluka o uređenju prometa na području općine Jelenje
default Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Jelenje za 2015. godinu
default Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje za 2015. godinu
default Pravilnik o načinu ocjenjivanja rada službenika i namještenika
default Program javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2015. godini
default Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2015. godinu
default Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2015. godinu
default Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje tijekom 2015. godine
default Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Jelenje za 2015. godinu
default Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Jelenje
default Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Jelenje
default Odluka Ur.broj: 2170/04-04-14-21
default Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda za područje općine Jelenje
default Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
default Odluka o davanju na korištenje prostora, sportskih građevina i sportskih terena na području Općine Jelenje za potrebe udruga, političkih stranaka i lokalne samouprave
default II. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje tijekom 2014. godine
default II. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2014. godini
default II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Jelenje u 2014. godini
default II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2014. godinu
default II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Jelenje za 2014. godinu
default Odluka o dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
default Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Općine Jelenje
default Odluka o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.