Navigacija

Glavni meni

18
Čet, Srp
8 Novih vijesti

Folder Zaključci i akti

Toggle Naziv Datum
document Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana uređenja mjesnog groblja u Jelenju
document Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o finaciranju političkih stranaka u 2019
document Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda
document Odluka o davanju prijedloga za imenovanje sudca porotnika
document Zaključak o ne prihvaćanju prijedloga o Petim izmjenama i dopunama Odluke o socijaloj skrbi
document Suglasnosti općinskom načelniku na pribavljanje ponuda za kreditiranje investicije Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Jelenje Dražice Dražice docx
document Prve Izmjene i dopune Odluke o načinu pružnja javne usluge prikupljanja mješanog i birazgradivog otpada na području Općine Jelenje
document Odluka o visini novčane naknade za javna priznanja 2019
document Odluka o skidanju oznake javnog dobra na k č br 7038 KO Jelenje
document Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarnju Plana gospodarenja otpadom Općine Jelenje za 2018
document Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljinjim životinjama
document Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u K O Grobnik
document Odluka o raspodjeli rezultata za 2018 godinu
document Odluka o konvalidiranju Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta Izgradnja vodovodnog ogranka u naselju Podhum
document Odluka o konvalidiranju Odluke o davanju suglasnosti na potpisivanje bjanko zadužnice
document Odluka o komunalnom doprinosu
document Odluka o komunalnoj naknadi
document Odluka o izradi nacrta teksta Ažurirani Plan gospodarenja otpadom za 2016 2022
document Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV Izmjena i dopuna PPU Općine Jelenje
document Odluka o I Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jelenje za 2019
document Odluka o I Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019 god
document Odluka o I Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019
document Odluka o I Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2019
document Odluka o I Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019
document Odluka o 4 Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Jelenje
pdf Odluka Ministarstva uprave od 21 1 2019
document Odluka o Izmjeni i dopuni II izmjena i dopuna Programa uređenja objekata i komunalne inf za 2018
document Odluka o Izmjeni i dopuni II izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i komunalne inf za 2018
document Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018
document Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018
document Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2018
document Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018
document Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2018 god
document Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i eligiji za 2018 god
document Izvješče o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018 god
document Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća 2019
document Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018
document Izmjena i dopuna Odluke o sufinanciranju projekta rekonstrukcije i dogradnje OŠ JELENJE DRAŽICE
document Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2018 godinu
document Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Jelenje za 2018
document Ispravak Odluke o vrijednosti obračunske jedinice komunalne naknade za 2019.
pdf Odluka o pročišćenom tekstu PPU OJ
document Odluka o imenovanju Odbor za strateški razvoj, gospodarstvo, poduzetništvo, zaštitu potrošača i EU fondove
document Odluka o finaciranju političkih stranaka u 2019
document Odluka o davanju podrške na prijavu kandidata Alenke Juretić za dobitnicu nagrade za životno djelo PGŽ
document Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2018 god
document Odluka o visini paušalnog iznosa za iznajmljivače
document Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Jelenje
document Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika u JUO u
document Odluka o koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnka i zamjenika općinskog načelnika
document Proračun Općine Jelenje za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.
document Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
document Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu
document Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2019.
document Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2019.
document Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
document Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019.
document Odluke Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018
document Odluka o proširenju dječijeg vrtića
document Odluka o Programu javnih potreba u sportu Općine Jelneje za 2019.
document Odluka o Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019.
document Odluka o odabiru najpovoljnije ponude -povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima
document Odluka o izvršavanju Proračuna za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu
document Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra na k.č 4211 KO Dražice
document Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o finaciranju političkih stranaka u 2018.
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018.
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2018.
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Jelneje za 2018.
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji za 2018.
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. god.
document Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.
document Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća 2018.
document Druge izmjene i dopune proračuna za 2018. sa razvojnim programom
document Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2018. god.
document Prilog-III.-Opis-projekta LAG TL
document Odluka o prijavi projekta Uređenja pomoćnog igrališta u sklopu sportskih igrališta u Dražicama
document Odluka o davanju na upravljanje reciklažno dvorište
document Izvješće o radu načelnika Općine Jelenje siječanj -lipanj 2018.
document ODLUKA o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
document Zaključak o ne prihvaćanju prijedloga Zaključka Kluba nezavisnih vijećnika
document Odluka o visini novčane naknade za javna priznanja 2018.
document Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2018.
document Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2018.
document Odluka o Trećim Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Jelenje
document Odluka o sufinaciranju troškova boravka djece rane i predškolske dobi s područja općine Jelenje
document Odluka o Prvim Izmjena i dopuna Plana mreže dječijih vrtića ma području Općine Jelenje
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018.
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2018.
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2018.
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji za 2018.
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018.
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Jelenje
document Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Jelenje za 2018.
document Odluka o 4. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
document Odluka o prijavi projekta izgradnje vodovodnog ogranka Podhum
document Odluka o davanju suglasnosti na potpisivanje bjanko zadužnice
document Odluka o lokalnim porezima Općine Jelenje
document Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odlaganja otpada na području općine Jelenje
Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.