Navigacija

Glavni meni

25
Uto, Ruj
6 Novih vijesti

Folder Zaključci i akti

Toggle Naziv Datum
document Zaključak o ne prihvaćanju prijedloga Zaključka Kluba nezavisnih vijećnika
document Odluka o visini novčane naknade za javna priznanja 2018.
document Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2018.
document Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2018.
document Odluka o Trećim Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Jelenje
document Odluka o sufinaciranju troškova boravka djece rane i predškolske dobi s područja općine Jelenje
document Odluka o Prvim Izmjena i dopuna Plana mreže dječijih vrtića ma području Općine Jelenje
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018.
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2018.
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2018.
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji za 2018.
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018.
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Jelenje
document Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Jelenje za 2018.
document Odluka o 4. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
document Odluka o prijavi projekta izgradnje vodovodnog ogranka Podhum
document Odluka o davanju suglasnosti na potpisivanje bjanko zadužnice
document Odluka o lokalnim porezima Općine Jelenje
document Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odlaganja otpada na području općine Jelenje
document Odluka o komunalnom redu na području općine Jelenje
document Odluka o držanju domaćih životinja na području općine Jelenje
document Odluka o izradi III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
document Odluka o agrotehničkim mjerama kao i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
document Odluka o davanju suglasnosti DVD Ivan Zoretić Španac na prijavu za mjere 7.4.1.
document Izmjene i dopune Statuta Općine Jelenje
document Odluk o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Jelenje - projekt izgradnje dječijeg igrališta DV Grobnički tići Podhum
document Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća
document Izmjene i dopune Odluke o javnim priznanjima Općine Jelenje
document Pročišćen tekst Poslovnika o radu Općinskog vijeća 7-2018.
document Statut - pročišćeni tekst 7-2018
document Odluka o sufinanciranju projekta rekonstrukcije i dogradnje OŠ
document Odluka o zakupu korištenju javnih površina na području općine Jelenje
document Tehnička ispravka Zaključka o Izvješća načelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2017
document Zaključak o zahtjevu za skidanje oznake javnog dobra s k č 3202
document Zaključak o usvajanju Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017
document Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu za razdoblje srpanj prosinac 2017
document Zaključak o prihvaćanju analize stanja sustava civilne zaštite za 2017
document Suglasnost za pristupanje Općine Jelenje Urbanoj Aglomeraciji
document Sporazum o osnivanju ustanove CPRR PGŽ
document Odluka o vrijednosti obračunske jedinice komunalne naknade za 2019
document Odluka o ukidanju oznake javnog dobra nak č 4207 KO Dražice
document Odluka o raspodjeli rezultata za 2017
document Odluka o finaciranju političkih stranaka u 2018
document Izvršenje programa zdravstva i socijalne skrbi za 2017
document Izvršenje Programa u sportu za 2017
pdf Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017
document Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017
document Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017
document Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017
document Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata i uređenja kom, infrastrukture u 2017
document Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i eligiji za 2017
pdf Godišnje Izvršenje proračuna Općine Jelenje za 2017
document Druge Izmjene i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
document Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2017
document Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Jelenje
document Odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća
document Odluka o Izmjenam i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
document Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimljačarskih poslova 2018-2022
document Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada
document Odluka o načinu pružnja javne usluge prikupljanja mješanog i birazgradivog otpada na području Općine Jelenje
document Zaključak o tehničkoj ispravci u kartografskom dijelu II. Izmjena i dopuna PPU OJ
document Odluka o korištenju namjenskih sredstava Foonda za razvoj brdsko-planinskih područja - škola
document Odluka o pokretanju postupka izrade Programa zaštite divljači za područje Općine Jelenje
document Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu 2017
document Odluka o statusu evidenciji statusa i baze podataka ukidanju statusa planiraju projektiranju financiranju i upravljanju nerazvrstanim cestama
document Odluka o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju KD Jelen d.o.o.
document Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018.
document Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.
document Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.
document Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2018.
document Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2018.
document Program javnih potreba u sportu za 2018.
document Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018.
document Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018.
document Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017.
document Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.
document Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji za 2017.
document Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2017.
document Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2017.
document Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2017.
document Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2017.
document Prijedlog za osnivanje Turističke zajednice Grobnik
document Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Općine Jelenje
document Izvješće o provedenim natječajima za poslovne prostore
document Izvješće o provedenom natječaju za dodjelom stipendija u školskoj-akademskoj godini 2017-2018
default Odluka o Izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju KD-a 2017
default Odluka o prihvaćanju prijedloga Izmjena i dopuna Izjave o osnivanju KD-a
document Odluka o vrijednosti obračunske jedinice komunalne naknade za 2017.
document Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 2017
default Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Jelenje
default Zaključak Urbroj: 2170/04-01-17-11
default Program javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2017. godini
default Program javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje u 2017. godini
default Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2017. godinu
default Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
default Program godišnjeg održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje tijekom 2017. godine
default Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Jelenje za 2017. godinu
default Rješenje Urbroj: 2170-04-01-17-22
default Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu
Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.