Navigacija

Glavni meni

25
Pet, Svi
6 Novih vijesti

Folder Zaključci i akti

document Zaključak o zahtjevu za skidanje oznake javnog dobra s k č 3202
document Zaključak o usvajanju Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017
document Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu za razdoblje srpanj prosinac 2017
document Zaključak o prihvaćanju analize stanja sustava civilne zaštite za 2017
document Suglasnost za pristupanje Općine Jelenje Urbanoj Aglomeraciji
document Sporazum o osnivanju ustanove CPRR PGŽ
document Odluka o vrijednosti obračunske jedinice komunalne naknade za 2019
document Odluka o ukidanju oznake javnog dobra nak č 4207 KO Dražice
document Odluka o raspodjeli rezultata za 2017
document Odluka o finaciranju političkih stranaka u 2018
document Izvršenje programa zdravstva i socijalne skrbi za 2017
document Izvršenje Programa u sportu za 2017
pdf Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017
document Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017
document Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017
document Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017
document Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata i uređenja kom, infrastrukture u 2017
document Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i eligiji za 2017
pdf Godišnje Izvršenje proračuna Općine Jelenje za 2017
document Druge Izmjene i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
document Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2017
document Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Jelenje
document Odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća
document Odluka o Izmjenam i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
document Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimljačarskih poslova 2018-2022
document Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada
document Odluka o načinu pružnja javne usluge prikupljanja mješanog i birazgradivog otpada na području Općine Jelenje
document Zaključak o tehničkoj ispravci u kartografskom dijelu II. Izmjena i dopuna PPU OJ
document Odluka o korištenju namjenskih sredstava Foonda za razvoj brdsko-planinskih područja - škola
document Odluka o pokretanju postupka izrade Programa zaštite divljači za područje Općine Jelenje
document Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu 2017
document Odluka o statusu evidenciji statusa i baze podataka ukidanju statusa planiraju projektiranju financiranju i upravljanju nerazvrstanim cestama
document Odluka o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju KD Jelen d.o.o.
document Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018.
document Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.
document Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.
document Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2018.
document Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2018.
document Program javnih potreba u sportu za 2018.
document Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018.
document Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018.
document Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017.
document Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.
document Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji za 2017.
document Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2017.
document Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2017.
document Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2017.
document Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2017.
document Prijedlog za osnivanje Turističke zajednice Grobnik
document Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Općine Jelenje
document Izvješće o provedenim natječajima za poslovne prostore
document Izvješće o provedenom natječaju za dodjelom stipendija u školskoj-akademskoj godini 2017-2018
default Odluka o Izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju KD-a 2017
default Odluka o prihvaćanju prijedloga Izmjena i dopuna Izjave o osnivanju KD-a
document Odluka o vrijednosti obračunske jedinice komunalne naknade za 2017.
document Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 2017
default Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Jelenje
default Zaključak Urbroj: 2170/04-01-17-11
default Program javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2017. godini
default Program javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje u 2017. godini
default Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2017. godinu
default Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
default Program godišnjeg održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje tijekom 2017. godine
default Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Jelenje za 2017. godinu
default Rješenje Urbroj: 2170-04-01-17-22
default Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu
default Odluka o izvršavanju Proračuna Općine za 2017. godinu
default Proračun Općine Jelenje za 2017. godinu i Projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu
default Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelenje za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine
default Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2016. godinu
default Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2016. godinu
default Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2016. godinu
default Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2016. godinu
default Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje za 2016. godinu
default Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2016. godinu
default Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u obrazovanju, kulturi i religiji za 2016. godinu
default Izmjene i dopune Statuta Općine Jelenje
default Odluka o izboru Odbora za kulturu, odgoj i osnovno obrazovanje
default Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača
default Odluka o izboru Odbora za brigu o hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja
default Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje
default Odluka o izboru mandatne komisije
default Odluka o izboru Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, brigu o djeci
default Odluka o izboru Odbora za šport
default Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
default Odluka o izboru Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
default Odluka o izboru Odbora za proračun i financije
default Odluka o izboru Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju
default Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2016. godinu
default I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje u 2016. godini
default I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Jelenje za 2016. godinu
default I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2016. godinu
default I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2016. godini
default I. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje tijekom 2016. godine
default I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
default I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2016. godinu
default Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora na području Općine Jelenje koji se ne koriste za obavljanje poslovne djelatnosti
default Odluka o davanju prostora u vlasništvu Općine Jelenje na korištenje udrugama
default Odluka o imenovanju članova Odbora za strateške planove i fondove EU
default Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Jelenje